skip to Main Content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ partyfm

Η εταιρεία “PARTY FM ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.” (στο εξής και “η Εταιρεία”), η οποία διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται εμπορικά την παρούσα εφαρμογή, παρέχει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή partyfm (στο εξής και “η Υπηρεσία”). Η εγατάσταση και χρήση της εφαρμογής αποτελεί ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης. Επισημαίνεται, ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και επικαιροποιεί τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς οιαδήποτε ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά τους όρους χρήσης, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι συμφωνούν με αυτούς και με τυχόν μεταβολές. Η συνέχιση χρήσης της εφαρμογής τεκαμίρεται ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τυχόν τέτοιων μεταβολών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιονδήποτε χρόνο οι χρήστες δεν επιθυμούν να δεσμεύονται από τους όρους χρήσης, μπορούν να απεγκαταστήσουν την εφαρμογή και να πάψουν να κάνουν χρήση αυτής. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά και αζημίως για την ίδια την υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Οι χρήστες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Εταριεία δεν ευθύνεται απέναντί τους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα ονόματα, οι εικόνες και οι διακριτικοί τίτλοι της Εταριείας, τα ονόματα, οι εικόνες και οι διακριτικοί τίτλοι τρίτων μερών, καθώς και τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, το λογισμικό, καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο, που παρέχεται ως μέρος της εφαρμογής ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της δικαιούχου Εταιρείας ή του αντίστοιχου τρίτου μέρους – συνεργάτη της και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού, κ.λπ.
Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορά στην εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, διάταξης εικόνας κλπ) καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο (ενδεικτικά διαφημίσεις, χορηγίες, λογότυπα) , που παρέχεται στο πλαίσιο χρήσηςτ της εφαρμογής θα παραμένει διαρκώς στην ιδιοκτησία της δικαιούχου Εταιρείας.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατά την πρόσβαση, εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής αποδέχεστε και εγγυάστε ότι το πράττετε μόνο για προσωπική σας και όχι για εμπορική χρήση και περιατέρω αναπαραγωγή ή διάθεση αυτήςμε οποιονδήποτε τρόπο και μέθοδο. Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου και λογισμικού της εφαρμογής.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ STREAMING
Απαγορεύεται ρητά η με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου που υφίσταται σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Εταιρεία (και οι προστηθέντες αυτής διαχειριστές της υπηρεσίας) δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης της υπηρεσίας, στην εγκατάσταση και χρήση της οποίας προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη και με πλήρη γνώση και συναίνεση ως προς τους παρόντες όρους. Τα περιεχόμενα της υπηρεσίας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία (και οι προστηθέντες αυτής διαχειριστές της υπηρεσίας) αρνείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή μη σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου της εφαρμογής για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό. Η Εταιρεία (και οι προστηθέντες αυτής διαχειριστές της υπηρεσίας) δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δεν πραγματοποιείται λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής. Ωστόσο, σας γνωρίζουμε, ότι τηρούνται στοιχεία για την επισκεψιμότητα και χρήση της εφαρμογής για στατιστικούς λόγους, που είναι ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά χρήστη/ επισκέπτη.

ΕΥΘΥΝΗ
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργεια των χρηστών (δόλια ή εξ’ αμελείας) προκαλέσει βλάβη στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον δικτυακό τόπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια (δόλια ή εξ’ αμελείας) βλάπτει τα συμφέροντα, το όνομα, τη φήμη, τη πελατεία, την τιμή και την υπόληψη της Εταρείας, η Εταρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων της. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια αντίθετη με τους όρους χρήσης της παρούας εφαρμογής. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρήστες υπέχουν πλήρη αποζημιωτική ευθύνη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Για τυχόν παράπονα ή διευκρινίσεις οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση party@partyfm104.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της υπηρεσίας από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι ανωτέρω όροι χρήσης της παρούσας εφαρμογής, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταρείας, ως διαχειρίστριας της εφαρμογής και του χρήστη αυτής. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.
Οι παρόντες όροι χρήσης για την εφαρμογή partyfm επικαιροποιήθηκαν την 27η Απριλίου 2018.

Back To Top